Hoàng, T. T. Y., & Nguyễn, T. K. O. . (2021). Đặc điểm bướu giáp cường giáp trẻ em. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), 94-99. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.13