Nguyễn, T. N., Nguyễn, T. N., Đào, T. D., Trần, T. N., Phạm, T. H., & Trần, H. A. (2021). Nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương và các yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (45), 63-69. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.45.9