Nguyễn, N. S., & Đỗ, T. Q. (2021). Khảo sát nồng độ Testosterone ở nam giới từ 50 – 60 tuổi. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (41), 23-30. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.3