Nguyễn, T. N. (2023). Quản lý lâu dài bệnh Graves. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (61), 40-52. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.4