Hồ, A. B., Hoàng, V. Q., Ngô, L. X., Lê, V. D., Phan, A. K., & Trần, Q. B. (2024). Vai trò của điện sinh lý trong thực hành lâm sàng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (62), 34-41. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.3