TRẦN, H.; TRƯƠNG, Đức A.; LÊ, T. T.; LÊ, V. M.; HOÀNG, T. T. Hình ảnh tế bào học trong chẩn đoán u mỡ vàng lớn dạng gân và dạng cục: thông báo 1 trường hợp và hồi cứu y văn. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 62, p. 98-106, 2024. DOI: 10.47122/VJDE.2023.62.11. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/1144. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.