NGUYỄN, T. N.; NGUYỄN, T. N.; ĐÀO, T. D.; TRẦN, T. N.; PHẠM, T. H.; TRẦN, H. A. Nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương và các yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 45, p. 63-69, 2021. DOI: 10.47122/vjde.2020.45.9. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/221. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.