VŨ, T. T. L.; PHẠM, M. T. Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên hình “Bia mộ”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 50, p. 223-227, 2022. DOI: 10.47122/vjde.2021.50.27. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/411. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.