NGUYỄN, T. T. Đối chiếu viêm giáp trên siêu âm và những biểu hiện cận lâm sàng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 61, p. 92-97, 2023. DOI: 10.47122/VJDE.2023.61.9. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/982. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.