HỒ, A. B.; HOÀNG, V. Q.; NGÔ, L. X.; LÊ, V. D.; PHAN, A. K.; TRẦN, Q. B. Vai trò của điện sinh lý trong thực hành lâm sàng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 62, p. 34-41, 2024. DOI: 10.47122/VJDE.2023.62.3. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/995. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.