Trần, Hòa, Đức Anh Trương, Thị Tâm Lê, Viết Mẫn Lê, và Thanh Trung Hoàng. 2024. “Hình ảnh Tế bào học Trong chẩn đoán U mỡ vàng lớn dạng gân Và dạng cục: Thông báo 1 trường hợp Và hồi cứu Y văn”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 62 (Tháng Ba):98-106. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.11.