Trần, Minh Triết, Quang Nam Trần, và Yến Nhi Phạm. 2024. “Cường cận giáp Nguyên phát Nghi U cận giáp lạc chỗ: Vai Trò đo IPTH Trong phẫu thuật nhân một trường hợp lâm sàng”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 71 (Tháng Sáu):23-31. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.71.3.