Huỳnh, Lê Thái Bão, Sinh Huy Nguyễn, Văn Thanh Lê, Văn Hoàng Đinh, Quang Huy Hoàng, Trọng Thức Bùi, Thị Thủy Hoàng, và Yên Đông Tà. 2021. “Một số yếu tố Nguy Cơ Tim mạch Theo mục Tiêu khuyến cáo điều trị của ESC -EASD 2019 ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại Trú ”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 42 (Tháng Ba):51-58. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.7.