Hoàng, Thị Thủy Yên, và Thị Kim Oanh Nguyễn. 2021. “Đặc điểm bướu giáp cường giáp Trẻ Em”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 42 (Tháng Ba):94-99. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.13.