Nguyễn, Trọng Nghĩa, Thị Nhạn Nguyễn, Thị Dừa Đào, Thừa Nguyên Trần, Trung Hiếu Phạm, và Hữu An Trần. 2021. “Nồng độ 25-Hydroxyvitamin D huyết tương Và các yếu tố Nguy Cơ của hội chứng chuyển hóa”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 45 (Tháng Tư):63-69. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.45.9.