Đào, Thị Luận. 2022. “Áp dụng phân loại Mô bệnh học của WHO 2017 Trong chẩn đoán các U biểu Mô tuyến giáp”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 50 (Tháng Tám):15-20. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.2.