Nguyễn Ánh Ngọc, Ngọc Lương Trần, Đoàn Kết Trần, và Quyết Thắng Phạm. 2022. “U Xơ dạng gân vùng cổ: Báo cáo một Ca bệnh”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 50 (Tháng Tám):80-84. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.10.