Lương, Quỳnh Hoa, Kim Ước Hoàng, và Nguyễn Thị Tân. 2022. “Khảo sát Giá trị của xét nghiệm TSI Trong chẩn đoán bệnh cường giáp Do Thai kỳ”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 50 (Tháng Tám):112-18. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.15.