Nguyễn, Ngọc Sơn, và Trung Quân Đỗ. 2021. “Khảo sát nồng độ Testosterone ở Nam giới từ 50 – 60 tuổi”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 41 (Tháng Giêng):23-30. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.3.