Hồ, Anh Bình, Thị Xuân Vân Ngô, và Thị Bích Thuận Lê. 2023. “Đánh Giá tổn thương động mạch vành Theo Thang điểm Syntax ở bệnh nhân đái tháo đường Type 2”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 52 (Tháng Hai):81-89. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.12.