Nguyễn, Trọng Nghĩa. 2023. “Quản Lý lâu dài bệnh Graves”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 61 (Tháng Bảy):40-52. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.4.