Trần, H., Trương, Đức A., Lê, T. T., Lê, V. M. và Hoàng, T. T. (2024) “Hình ảnh tế bào học trong chẩn đoán u mỡ vàng lớn dạng gân và dạng cục: thông báo 1 trường hợp và hồi cứu y văn”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (62), tr 98-106. doi: 10.47122/VJDE.2023.62.11.