Trần, M. T., Trần, Q. N. và Phạm, Y. N. (2024) “Cường cận giáp nguyên phát nghi u cận giáp lạc chỗ: vai trò đo iPTH trong phẫu thuật nhân một trường hợp lâm sàng”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (71), tr 23-31. doi: 10.47122/VJDE.2023.71.3.