Đỗ, T. Q. (2021) “Các yếu tố nguy cơ ở đối tượng tiền đái tháo đường.”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (13), tr 83-87. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/163 (Truy cập: 22Tháng Sáu2024).