Nguyễn, T. T. . ., Đỗ, T. Q. và Nguyễn, T. L. (2021) “Nghiên cứu đặc điểm siêu âm, tế bào học của bướu nhân tuyến giáp TIRADS 4, TIRADS 5 theo phân loại EU – TIRADS 2017”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), tr 66-71. doi: 10.47122/vjde.2020.42.9.