Hoàng, T. T. Y. và Nguyễn, T. K. O. . (2021) “Đặc điểm bướu giáp cường giáp trẻ em”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), tr 94-99. doi: 10.47122/vjde.2020.42.13.