Nguyễn, T. N., Nguyễn, T. N., Đào, T. D., Trần, T. N., Phạm, T. H. và Trần, H. A. (2021) “Nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương và các yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (45), tr 63-69. doi: 10.47122/vjde.2020.45.9.