Đào, T. L. (2022) “Áp dụng phân loại mô bệnh học của WHO 2017 trong chẩn đoán các u biểu mô tuyến giáp”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (50), tr 15-20. doi: 10.47122/vjde.2021.50.2.