Nguyễn, N. S. và Đỗ, T. Q. (2021) “Khảo sát nồng độ Testosterone ở nam giới từ 50 – 60 tuổi”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (41), tr 23-30. doi: 10.47122/vjde.2020.41.3.