Nguyễn, T. N. (2023) “Quản lý lâu dài bệnh Graves”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (61), tr 40-52. doi: 10.47122/VJDE.2023.61.4.