Nguyễn, T. T. (2023) “Đối chiếu viêm giáp trên siêu âm và những biểu hiện cận lâm sàng”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (61), tr 92-97. doi: 10.47122/VJDE.2023.61.9.