Hồ, A. B., Hoàng, V. Q., Ngô, L. X., Lê, V. D., Phan, A. K. và Trần, Q. B. (2024) “Vai trò của điện sinh lý trong thực hành lâm sàng”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (62), tr 34-41. doi: 10.47122/VJDE.2023.62.3.