[1]
H. Trần, Đức A. Trương, T. T. Lê, V. M. Lê, và T. T. Hoàng, “Hình ảnh tế bào học trong chẩn đoán u mỡ vàng lớn dạng gân và dạng cục: thông báo 1 trường hợp và hồi cứu y văn”, vjde, số p.h 62, tr 98-106, tháng 3 2024.