[1]
M. T. Trần, Q. N. Trần, và Y. N. Phạm, “Cường cận giáp nguyên phát nghi u cận giáp lạc chỗ: vai trò đo iPTH trong phẫu thuật nhân một trường hợp lâm sàng”, vjde, số p.h 71, tr 23-31, tháng 6 2024.