[1]
T. Q. Đỗ, “Cập nhật điều trị bướu nhân tuyến giáp lành tính”, vjde, số p.h 13, tr 16-20, tháng 2 2021.