[1]
T. Q. Đỗ, “Các yếu tố nguy cơ ở đối tượng tiền đái tháo đường.”, vjde, số p.h 13, tr 83-87, tháng 2 2021.