[1]
T. T. . . Nguyễn, T. Q. Đỗ, và T. L. Nguyễn, “Nghiên cứu đặc điểm siêu âm, tế bào học của bướu nhân tuyến giáp TIRADS 4, TIRADS 5 theo phân loại EU – TIRADS 2017”, vjde, số p.h 42, tr 66-71, tháng 3 2021.