[1]
H. D. Phan, “Điều tra tỷ lệ rối loạn glucose máu và các yếu tố nguy cơ đái tháo đường típ 2 ở trẻ em lứa tuổi 11-14 toàn quốc năm 2018”, vjde, số p.h 42, tr 72-79, tháng 3 2021.