[1]
T. T. Y. Hoàng và T. K. O. . Nguyễn, “Đặc điểm bướu giáp cường giáp trẻ em”, vjde, số p.h 42, tr 94-99, tháng 3 2021.