[1]
G. H. Lê, A. B. Hồ, và T. N. Trần, “Đánh giá mối tương quan của các yếu tố nguy cơ tim mạch với thang điểm CHA2DS2-VASc ở bệnh nhân đột quỵ có rung nhĩ không do bệnh van tim”, vjde, số p.h 45, tr 54-62, tháng 4 2021.