[1]
T. N. Nguyễn, T. N. Nguyễn, T. D. Đào, T. N. Trần, T. H. Phạm, và H. A. Trần, “Nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương và các yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa”, vjde, số p.h 45, tr 63-69, tháng 4 2021.