[1]
V. M. Huỳnh, A. B. Hồ, và T. A. Đinh, “Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tổn thương mạch vành ở bệnh nhân hội chứng vành cấp dưới 40 tuổi”, vjde, số p.h 51, tr 86-93, tháng 3 2022.