[1]
Nguyễn Ánh N. ., N. L. Trần, Đoàn K. Trần, và Q. T. Phạm, “U xơ dạng gân vùng cổ: Báo cáo một ca bệnh”, vjde, số p.h 50, tr 80-84, tháng 8 2022.