[1]
N. S. Nguyễn và T. Q. Đỗ, “Khảo sát nồng độ Testosterone ở nam giới từ 50 – 60 tuổi”, vjde, số p.h 41, tr 23-30, tháng 1 2021.