[1]
T. H. Phạm, T. P. Phạm, T. P. N. Nguyễn, và Đình T. Đỗ, “Kết quả khảo sát một số chỉ số áp lực gan bàn chân ở người Việt Nam trưởng thành”, vjde, số p.h 41, tr 31-35, tháng 1 2021.