[1]
T. N. Nguyễn, “Quản lý lâu dài bệnh Graves”, vjde, số p.h 61, tr 40-52, tháng 7 2023.