[1]
T. T. Nguyễn, “Đối chiếu viêm giáp trên siêu âm và những biểu hiện cận lâm sàng”, vjde, số p.h 61, tr 92-97, tháng 7 2023.