[1]
A. B. Hồ, V. Q. Hoàng, L. X. Ngô, V. D. Lê, A. K. Phan, và Q. B. Trần, “Vai trò của điện sinh lý trong thực hành lâm sàng”, vjde, số p.h 62, tr 34-41, tháng 3 2024.