Trần, H., Đức A. Trương, T. T. Lê, V. M. Lê, và T. T. Hoàng. “Hình ảnh Tế bào học Trong chẩn đoán U mỡ vàng lớn dạng gân Và dạng cục: Thông báo 1 trường hợp Và hồi cứu Y văn”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 62, Tháng Ba 2024, tr 98-106, doi:10.47122/VJDE.2023.62.11.