Trần, M. T., Q. N. Trần, và Y. N. Phạm. “Cường cận giáp Nguyên phát Nghi U cận giáp lạc chỗ: Vai Trò đo IPTH Trong phẫu thuật nhân một trường hợp lâm sàng”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 71, Tháng Sáu 2024, tr 23-31, doi:10.47122/VJDE.2023.71.3.